ลงทะเบียน

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลการวิ่ง

  •  
  • ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบความเสียหายหรืออันตรายใดๆ ที่เกิดแก่ตัวข้าพเจ้าในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ และยินยอมให้บันทึกภาพหรืออื่นๆ แก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกประการ
  • โปรดระบุการยินยอมจากผู้ปกครอง (เฉพาะรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)

ฉันเข้าใจและยอมรับข้อตกลงนี้