RACE IN

RACE IN

ลงทะเบียนรับเสื้อ Bib การแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
09.00 – 18.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ Bib การแข่งขัน ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยแสดงบัตรประชาชนผู้รับทุกคน (กรณีรับแทนต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของนักวิ่งพร้อมกับบัตรประชาชนของผู้รับแทนร่วมกัน)

“เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ” 2562
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ” 2562
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ” 2562
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ” 2562
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป
สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ฟันรัน (3.6 KM)

ฟันรัน (3.6 KM)

จำนวนคงเหลือ 11

จำนวนนักวิ่งที่ลงทะเบียนแล้ว 489/500

มินิมาราธอน (10.2 KM)

มินิมาราธอน (10.2 KM)

จำนวนคงเหลือ 434

จำนวนนักวิ่งที่ลงทะเบียนแล้ว 566/1000

ฮาล์ฟมาราธอน (Cut off 08:15 น. (3.30 ชั่วโมง)) (21.2 KM)

ฮาล์ฟมาราธอน (Cut off 08:15 น. (3.30 ชั่วโมง)) (21.2 KM)

จำนวนคงเหลือ 332

จำนวนนักวิ่งที่ลงทะเบียนแล้ว 168/500

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา ปรับปรุงสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยพายัพ และสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล
 2. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
 3. เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายร่วมกันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
 4. เพื่อนำรายได้ไปจัดสร้างสนามกีฬาเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี

ฟันรัน (3.6 KM)

489 / 500

จำนวนนักวิ่งที่ลงทะเบียนแล้ว

300.- บาท

ประเภทการแข่งขัน

 • ประชาชนทั่วไป ชาย/หญิง (ไม่จำกัดรุ่นอายุ)

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • เสื้อ 
 • เหรียญ
 • Bib

มินิมาราธอน (10.2 KM)

566 / 1000

จำนวนนักวิ่งที่ลงทะเบียนแล้ว

400.- บาท

ประเภทการแข่งขัน

 • ศิษย์เก่า ชาย/หญิง
 • ศิษย์ปัจจุบัน ชาย/หญิง
 • บุคลากร ชาย/หญิง
 • ประชาชนทั่วไปแข่งขันตามกลุ่มอายุ ชาย/หญิง

ชาย

หญิง

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

รุ่นอายุ 16 – 19 ปี

รุ่นอายุ 16 – 19 ปี

รุ่นอายุ 20 – 24 ปี

รุ่นอายุ 20 – 29 ปี

รุ่นอายุ 25 – 29 ปี

รุ่นอายุ 30 – 39 ปี

รุ่นอายุ 30 – 34 ปี

รุ่นอายุ 40 – 49 ปี

รุ่นอายุ 35 – 39 ปี

รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

รุ่นอายุ 40 – 44 ปี

 

รุ่นอายุ 45 – 49 ปี

 

รุ่นอายุ 50 – 54 ปี

 

รุ่นอายุ 55 – 59 ปี

 

รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

ศิษย์เก่าชาย

ศิษย์เก่าหญิง

บุคลากรชาย

บุคลากรหญิง

นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • เสื้อ 
 • เหรียญ
 • Bib
 • รางวัลถ้วย OVERALL ชาย - หญิง รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ผู้ชนะอันดับ 1 – 5 ทุกกลุ่มอายุ ทุกประเภท ทั้งชายและหญิง รับถ้วยเกียรติยศจากคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ
 • ผู้ชนะอันดับ 1 ทุกกลุ่มอายุ ทุกประเภท ทั้งชาย – หญิง ได้รับเงินรางวัลจำนวน 500.- บาท

ฮาล์ฟมาราธอน (Cut off 08:15 น. (3.30 ชั่วโมง)) (21.2 KM)

168 / 500

จำนวนนักวิ่งที่ลงทะเบียนแล้ว

700.- บาท

ประเภทการแข่งขัน

 • ประชาชนทั่วไปแข่งขันตามกลุ่มอายุ ชาย/หญิง

ชาย

หญิง

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

รุ่นอายุ 16 – 19 ปี

รุ่นอายุ 16 – 19 ปี

รุ่นอายุ 20 – 24 ปี

รุ่นอายุ 20 – 29 ปี

รุ่นอายุ 25 – 29 ปี

รุ่นอายุ 30 – 39 ปี

รุ่นอายุ 30 – 34 ปี

รุ่นอายุ 40 – 49 ปี

รุ่นอายุ 35 – 39 ปี

รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป

รุ่นอายุ 40 – 44 ปี

 

รุ่นอายุ 45 – 49 ปี

 

รุ่นอายุ 50 – 54 ปี

 

รุ่นอายุ 55 – 59 ปี

 

รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • เสื้อ 
 • เหรียญ 
 • Bib
 • รางวัลถ้วย OVERALL ชาย - หญิง รับถ้วยเกียรติยศจากกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพพร้อมเงินรางวัล 2,000.- บาท (จะไม่ได้รับรางวัลในรุ่นกลุ่มอายุ
 • ผู้ชนะอันดับ 1 – 5 ทุกกลุ่มอายุ ทุกประเภท ทั้งชายและหญิง รับถ้วยเกียรติยศ
 • ผู้ชนะอันดับ 1 ทุกกลุ่มอายุ ทั้งชาย – หญิง ได้รับเงินรางวัล 800 บาท
 • เสื้อ FINISHER สำหรับนักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัย 100 คนแรก (ชาย 50 หญิง 50)

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

 • 09.00 – 18.00 น.  ลงทะเบียนรับเสื้อ Bib การแข่งขัน ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยแสดงบัตรประชาชนผู้รับทุกคน (กรณีรับแทนต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของนักวิ่งพร้อมกับบัตรประชาชนของผู้รับแทนร่วมกัน)

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

 • 04.00 น.         นักวิ่งถึงบริเวณงาน อบอุ่นร่างกาย
 • 04.30 น.         เช็คพอย์ทนักวิ่ง ฮาล์ฟ มาราธอน
 • 04.45 น.         ปล่อยตัวนักวิ่ง ฮาล์ฟ มาราธอน ระยะทาง 21.2 กม.
 • 05.00 น.         วอร์มร่างกายคลายกล้ามเนื้อ
 • 05.20 น.         เช็คพอยท์นักวิ่ง มินิ มาราธอน และ นักวิ่งฟันรัน
 • 05.30 น.         พิธีเปิด
 • 05.45 น.         ปล่อยตัวนักวิ่ง มินิ มาราธอน ระยะทาง 10.2 กม.
 • 05.50 น.         ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน ระยะทาง 3.6 กม.
 • 06.00 น.         ปล่อยตัวเดินการกุศล ระยะทาง 1.19 กม.
 • 08.00 น.         ประกาศผลและมอบถ้วยรางวัล
 • 09.00 น.         เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่าน บัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ (SCB)

         เลขบัญชี 405-028240-2  

         ชื่อบัญชี มพย. (โครงการเดินวิ่ง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

 

การแจ้งชำระเงิน

 1. เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินโดยอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน
 2. ตรวจสอบการอนุมัติหลังจากชำระเงินใน 1 - 2 วัน
 3. เมื่อสถานะการชำระเงินเป็น "ชำระเงินเรียบร้อย" แล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันที่มารับเสื้อและ bib

ระเบียบการแข่งขัน

          1. ใช้กติกาสากลของ I.A.A.F และคำตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

          2. ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันจะต้องสมัครให้ตรงกับอายุตามประเภท (พ.ศ. 2562 ลบด้วย พ.ศ. เกิด)

 

การประท้วง

        1. ประท้วงได้เฉพาะคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

          2. ประท้วงได้ภายในเวลาหลังจากเข้าเส้นชัยไม่เกิน 30 นาที

          3. ผู้มีสิทธิประท้วงคือผู้เข้าร่วมแข่งขันเท่านั้น

          4. ผู้ประท้วงต้องวางเงินประกันเป็นจำนวน 1,000.-บาท

          5. หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกันให้

 

ควบคุมเทคนิคการแข่งขัน

          คณะกรรมการดำเนินงาน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ 2562

การบริการและการอำนวยความสะดวก

          1. บริการรับฝากของ ณ บริเวณอาคารสายธารธรรม แยกตามประเภทการวิ่ง Half Marathon / Mini Marathon/Fun Run

          2. บริการน้ำดื่ม ณ บริเวณ จุด Start / Finish และตลอดเส้นทางการแข่งขัน   

          3. บริการ Spray สำหรับบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อทุกจุดของการวิ่ง Half Marathon / Mini Marathon

          4. บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง

          5. บริการทางการแพทย์ มีรถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว พร้อมพยาบาล ณ จุด Start / Finish และตลอดเส้นทางการแข่งขัน Half Marathon/Mini Marathon

          6. บริการอำนวยการรักษาความปลอดภัยทางแยก/ทางร่วม   

          7. บริการที่พัก และจุดกางเต้นท์ สำหรับคืนวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยพายัพ (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้มาร่วมการแข่งขันที่อยู่ต่างจังหวัดหรือที่อยู่ห่างไกล)

ขนาด size เสื้อ

size

XS

3S

2S

S

M

L

XL

2XL

3XL

ขนาดรอบอก

32

34

36

38

40

42

44

46

48

ฮาล์ฟมาราธอน 21.2 กิโลเมตร


มินิมาราธอน 10.2 กิโลเมตร


ฟันรัน 3.6 กิโลเมตร

สถิติการแข่งขัน มินิมาราธอนระยะทาง 10.2 กิโลเมตร ประจำปี 2561

 

สถิตินักวิ่งชายเร็วที่สุด ใช้เวลา 30.18 ได้แก่ Mr.Thomas Matheka Muli รุ่นอายุ 30-34 ปี

 

 

สถิตินักวิ่งหญิงเร็วที่สุด ใช้เวลา 45.03 ได้แก่ นางสาวอรปรียา  เถาหน้อย รุ่นอายุ 16-19 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

โทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 317, 321, 322, 323